კონფიდენციალურობა:

მომხმარებელთა პირადი საბანკო მონაცემების შეყვანა ხდება უშუალოდ ბანკის ვებ-გვერდზე, რაც სრულად უზრუნველყოფს მონაცემთა დაცვასა და უსაფრთხოებას. თქვენი კონფედენციალურობა დაცულია.

მომსახურების პირობები

წესები და პირობები

ვებ გვერდი eurofarm.ge (shop.eurofarm.ge) წარმოადგენს შპს "ევრო ფარმი"-ს (ს/კ 404959906) საკუთრებას.
თუ თქვენთვის ხელმისაწვდომია ამ საიტზე შესვლა და შეკვეთის განთავსება რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ეთანხმებით ჩვენი კომპანიის მიერ შემოთავაზებული ხელშეკრულების პირობებს. თუ თქვენ არ ეთანხმებით ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ პირობებს, თქვენ ვერ ისარგებლებთ ამ საიტით.
პირობებთან ან ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილ პრობლემების შესახებ შეგიძლიათ დაგვიკავშიდეთ საკონტაქტო ნომრეზე: 577 300 400 ან 555 300 301 ან მოგვწეროთ ელექტრონულ მისამართზე: sales@eurofarm.ge

1.ზოგადი პირობები

ტერმინთა განმარტება:

ჩვენ - შპს "ევრო ფარმი ", შემდგომში -კომპანია;

თქვენ - პირი, რომელიც შედის ვებგვერდზე; ასევე იურიდიული პირი, რომლის სახელითაც ფიზიკური პირი შედის ვებგვერდზე;

ხელშეკრულება - წინამდებარე დოკუმენტი;

ვებგვერდით სარგებლობისას თქვენ :

· ადასტურებთ, რომ ხართსრულწლოვანი 18 წელს მიღწეულიქმედუნარიანი პირი, ან 16 წელს მიღწეული პირი და გაქვთ ნებართვა შესაბამისი პირებისაგან დადოთ წინამდებარე ხელშეკრულება, მიიღოთ ვებ გვერდის საშუალებით მომსახურება და განკარგოთ შესაბამისი თანხები;

· დაიცავთ ხელშეკრულებაში არსებულ პირობებს და ვებ გვერდით სარგებლობის წესებს.

· თანამშრომლობის პროცესში წარმოადგენთ ინფორმაციას სრულად და ზუსტად, იმისთვის, რომ ისარგებლოთ ჩვენი მომსახურებით;

· დაიცავთ საავტორო უფლებებს, არ განახორციელებთვებთ გვერდზე არსებული ინფორმაციის სრულად ან რაიმე ნაწილის კოპირებასა და გავრცელებას ნებისმიერი სახით და მიზნებისათვის;

· დაიცავთ თქვენი პირადი ანგარიშის უსაფრთხოებას და კონფიდენციალურობას, არ გაუმჟღავნებთ მესამე პირს თქვენი გვერდის უსაფრთხოების ანგარიშებს, რათა დაცული იყოს თქვენი კონფიდენციალურობა.

· არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებებს, რომელიც ითვალისწინებს სხვა მომხმარებლის პირადი ან კონფიდენციალური ინფორმაციის, ანგარიშის უსაფრთხოების კოდების გაგებას და სხვა მომხმარებლის პირადი გვედრდის მართვას.

· არ გაასაღებთ თავს სხვა მომხმარებლად, არ გამოიყენებთ სხვა მომხმარებლის პირად მონაცემებს და სხვა მომხარებლის გვერდს;

· არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც საფრთხეს უქმნის ვებგ ვერდის ან მომსახურების გამართულ ფუნქციონირებას.

· არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც აკრძალულია კანონმდებლობით ან ამ ხელშეკრულების პირობებით.

2. რეგისტრაცია

· პროდუქტის შეძენა შესაძლებელია საიტზე პროდუქტის შეკვეთის საფუძველზე (რეგიტრაციის შემდეგ)

· რეგისტრაციის შემთხვევაში თქვენ ვალდებული ხართ წარადგინოთ მხოლოდ ზუსტი, სრული სარეგისტრაციო ინფორმაცია, და მოახდენთ ამ ინფორმაციის განახლებას თუ ის შეიცვლება. დარეგისტრირებისას თქვენ მიიღებთ ინდივიდუალურ უფლებას სისტემაში შესვლისთვის (თქვენი სახელით, პირადი ნომრით, პაროლით... და ა.შ. ) ვებ-გვერდზე ავტორიზაცია და მისი მომსახურებით სარგებლობა თქვენი ანგარიშის მეშვეობით არ არის ნებადართული ნებისმიერი სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირისათვის. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მსგავსი უნებართვო სარგებლობის აღკვეთაზე. ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, თქვენ არ აქვთ უფლება დარეგისტრირდნენ ანგარიშის გასახსნელად. არც თქვენ შეგიძლიათ რომელიმე ამ პირს დაავალოთ თქვენი ანგარიშით სარგებლობა თქვენს ნაცვლად.


3. მომსახურების მიღებისა და ვებგვერდის გამოყენების პირობები

მომსახურების მიღება

ჩვენი მომსახურების მიღება ვებგვერდის საშუალებით ხელმისაწვდომია თბილისში (გამონაკლის შემთხვევებში თბილისის მიმდებარედ) ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას საკუთარი შეხედულებისამებრ არ დავადასტუროთ ან სხვა სახით შევზღუდოთ ჩვენი მომსახურების მიღება.

შეზღუდვები ვებგვერდის გამოყენებაზე

ვებ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან მოიხსნას წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას იმაზე, რომ ამ ვებ გვერდით მიწოდებული მომსახურებები იმუშავებს შეცდომების ან შეფერხებების გარეშე. ჩვენგან ვერ მიიღებთ იმ მომსახურებას, რომელიც ჩვენი აზრით არღვევს კანონმდებლობას. ამასთანავე, თქვენ გეკრძალებათ ჩვენს სისტემებაში ან ამ ვებ გვერდზე არასანქცირებული შესვლა, პაროლის არასათანადო გამოყენება ან ვებსაიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის არასათანადო გამოყენება. თქვენ თანხმობას აცხადებთ იმაზე, რომ ჩვენ უფლება გვაქვს თქვენს მიერ ვებგ ვერდზე მიწოდებული ინფორმაცია გავუმჟღავნოთ და გადავცეთ: 1. ჩვენს კომპანიაში მომუშავე ნებისმიერ პირს და მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს 2. ნებისმიერ სხვა პირს ან ორგანიზაციას თქვენი თანხმობის შემთხვევაში; 3. შესაბამის პირს ან ორგანოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ინფორმაციის გაცემის უფლების ვალდებულების არსებობისას. თქვენს მიერ ამ ვებ გვერდით სარგებლობა ან მასზე ინფორმაციის მიწოდება მიიჩნევა თქვენ მიერ ინფორმაციის ასეთ გადაცემაზე თანხმობად.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

ჩვენ არ გვეკისრება პასუხიმგებლობა და ვალდებულება რაიმე სახის გარანტიის ან პირობის მიცემაზე ამ ვებ გვერდთან დაკავშირებით; მათ შორის საიტზე შესასვლელ სხვა პროგრამას შორის და სხვა ისეთ პრობლემებზე, რომლებიც მომხმარებელს შეიძლება შეექმნას ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო.

ასევე გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ ვებ გვერდზე შესვლა შეუძლებელია, შეფერხებულია ან შეზღუდულია, არსებობს იმის შესაძლებლობა რომ ვერ მიიღოთ მომსახურება და ონლაინ ანგარიშსწორებაც დასრულდეს წარმუმატებლად. გაუგებრობების თავიდან აცილების მიზნით ასეთ შემთხვევაში ვალდებული ხართ თავი შეიკავოთ ვებ გვერდის გამოყენებისაგან. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული გარემოებების მიუხედავად თქვენ მაინც აგრძელებთ ვებგვერდით სარგებლობას, დამდგარ შედეგებზე და რისკზე პასუხიმგებელი ხართ თქვენ.

4. მომხმარებლის შესახებ ინფორმაცია და მისი გამოყენების პირობები

ჩვენ ვაგროვებთ ორი სახის ინფორმაციას ჩვენი მომხმარებლების შესახებ: პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია და არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია.

პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია. პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია არის ინფორმაცია, რომლის მეშვეობითაც ხდება კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიცირება. ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ თქვენს შესახებ გარკვეული ინფორმაციის წარმოდგენა (როგორიცაა თქვენი სახელი და გვარი, პირადი ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, მისამართი და ა.შ.), როდესაც თქვენ ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით ერთვებით რაიმე ქმედებაში, მაგალითად ჩვენთან პროდუქტის შეძენა. პროდუქტის საფასურის გადახდისას ჩვენ შეიძლება ასევე გთხოვოთ წარმოადგინოთ თქვენი ბარათის ნომერი, ვადის გასვლის თარიღი, აუტენტურობის კოდი ან სხვა სავალდებული ინფორმაცია. ეს უკანასკნელი არ ინახება ჩვენს ვებგვერდზე, რადგან გადახდა ხდება ჩვენი პარტნიორი ბანკის დაცული გვერდიდან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდება თქვენი ბარათის ინფორმაციაზე.

თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ჩვენს მიერ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას

· თქვენი შეკვეთის დასამუშავებლად;

· მომსახურებით შესასრულებლად

· მომსახურეობის გაუმჯობესების მიზნით ზოგად ბაზაში;

· ვებ გვერდის მართვისთვის;

· ან თქვენთან დასაკონტაქლტებლად და იმ ინფომრაციის მოსაწოდებლად, რომელიც შესაძლებელია თქვენთვის იყოს საინტერესო.

·

არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია. არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია არის ინფორმაცია, რომელიც არ ახდენს კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიკაციას. ამ სახის ინფორმაცია შეიძლება მოიცავდეს იმ ბრაუზერის სახეობას, რომელსაც თქვენ იყენებთ და თქვენი ინტერნეტ პროტოკოლის „IP" მისამართს. ჩვენ ან/და ჩვენს მიერ უფლებამოსილ მესამე მხარე მომსახურების პროვაიდერებს და მარეკლამირებელ პირებს შეუძლიათ ავტომატურად მიიღონ ეს ინფორმაცია იმ დროს, როდესაც თქვენ იმყოფებით ჩვენს ვებგვერდზე.

არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის გაცემა

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ შეიძლება გავანდოთ ან მივაწოდოთ არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ჩვენს პარტნიორებს. ყოველივე ზემოაღნიშნული გამიზნულია თქვენს მიერ მისაღები მომსახურების გასაუმჯობესებლად.

ინფორმაციის განახლება და შეცვლა

თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ნებისმიერი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ვებ გვერდზე თქვენი ანგარიშის შესაბამის განყოფილებაში შესვლით. თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენს ანგარიშზე არსებული ინფორმაციის წაშლა. თუმცა იმის გამო, რომ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ძველ ტრანზაქციებს, თქვენ ვერ წაშლით ინფორმაციას, რომელიც გულისხმობს ვებ გვერდზე უკვე განხორციელებულ ძველ ტრანზაქციებს. ინფორმაციის დარეზერვების მიზნით, ჩვენ შესაძლოა მოგვიხდეს მთელი თქვენი ინფორმაციის წაშლა. თქვენი ბარათის ინფორმაცია არ ინხება ჩვენს ვებგვერდზე, არამედ განთავსებულია დაცულ გვერდზე, რომელსაც უზრუნველყოფს და მართავს ჩვენი პარტნიორი ბანკი. ამ უკანასკნელს საკუთარი ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა აქვს, რომელიც ჩვენი კონტროლის სფეროს არ წარმოადგენს.

5. ონლაინ შესყიდვები-შესყიდვის პროცედურა

შეკვეთების მიღება ხდება ყოველ დღე ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის განსხვავებულ დროებში.

საიტზე განთვსებულ ბანერზე წარმოდგენილი გრაფიკის მიხედვით.

ინტერნეტ შესყიდვისთვის უნდა აირჩიოთ სასურველი პროდუქტი და ჩაყაროთ ვირტუალურ კალათში;

მარტივი ძებნისთვის საძიებო სიტყვა ჩაწერეთ ველში „ძებნა:"

გაითვალისწინეთ საიტის ბანერზე მითითებული შეკვეთის ლიმიტები, როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისთვის.

6. ანგარიშსწორება

ანგარიშწორების შესაძლებელია განხორციელდეს შემდეგი მეთოდებით:

1. პროდუქტების მიწოდების მომენტში ადგილზე გადახდა ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსოწრებით (პოსტ ტერმინალით ან სალარო აპარატის გამოყენებით, როგორ კომპანიებისთვის ასევე ფიზიკური პირებისთვის)

2. წინასწარი ონლაინ გადახდა ბარათით ყიდვის მომენტში, (როგორ კომპანიებისთვის ასევე ფიზიკური პირებისთვის) ამ შემთხვევაში თქვენ საშუალება გექნებათ ჩვენს საიტზე გადაიხადოთ მასტერქარდის ნებისმიერი ელექტრონული ბარათით. შეგახსენებთ, რომ თქვენი პირადი საბანკო მონაცემების შეყვანა ხდება უშუალოდ ბანკის ვებ-გვერდზე, რაც სრულად უზრუნველყოფს მონაცემთა დაცვას და უსაფრთხოებას.

3. შეკვეთის ღირებულების წინასწარი ჩარიცვხა ჩვენს ანგარიშზე, ბანკის, ან ინტერნეტ ბანკინგის მეშვეობით. (როგორ კომპანიებისთვის ასევე ფიზიკური პირებისთვის

4. მხოლოდ ორგანიზაციების, ინდ. მეწარმეების, კომპანიების, მცირე მეწარმეების შემთხვევაში: ჩვენს კომპანიასთან დამატებით მიწოდების ხელშეკრულების არსებობის შემთხვევაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ანგარიშსწორების ვადებში ან დამატებითი ხელშეკრულების არარსებობის შემთხვევაში პროდუქციის მიწოდებიდან მეორე დღეს. (გადახდის ეს ფორმა ვრცელდება მხოლოდ ორგანიზაციების, ინდ. მეწარმეების, კომპანიების, მცირე მეწარმეების შემთხვევაში)

7. მიღება-მიწოდება

შეკვეთილი პროდუქციიმიწოდება განხორციელდება შეკვეთის მიღების მომდევნო დღეს 11:00 საათიდან 16:00 საათამდე მონაკვეთში.

შეკვეთის მიწოდება ხორციელდება ორშაბათიდან-კვირის ჩათვლით.

შეკვეთის გაუქმების პირობები:

შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ შეკვეთის განთავსების დღეს ჩვენთან შეთანხმებით.

შეკვეთაში პროდუქტის დანაკლისის ან ხარისხით უკმაყოფილების შემთხვევაში ადმინისტრაციასთან შეტყობინება აუცილებელია შეკვეთის მიღების მომენტში ან მიწოდების დღეს. დაგვიანების შემთხვევაში დანაკლისი არ ანაზღაურდება.

8. ჩვენთან დაკავშირება შესაძლებელია:

· ელექტრონული ფოსთა: sales@eurofarm.ge

·მობ: +995 577 300 440 ან +995 555 300 301  Terms of Service

  Website shop.eurofarm.ge represents the property of “Euro Farm” LLC (ID/Code: 404959906)

  If you access and to place the order on this site after registration is available for you, this means that you accept the terms and conditions of the agreement offered by our company. Otherwise, you will not authorized to use this site.
  Contact us on the following telephone number about the issues caused regarding the terms and conditions or the agreement: 577 300 400 or 555 300 301 or written and e-mail on the following e-mail address: sales@eurofarm.ge

  1. General conditions

  Definition of used terms:

  We – “Eurofarm” LLC, hereinafter – Company;

  You – the person, who enters the website; Also the Legal Entity, on which behalf the individual person enters the website;

  The agreement – the current document;

  During using the web site, you have to:

  · confirm, that you are an adult, reached the age 18 years old, able-bodied person, or reached the age 16 years old person, and you are authorized from the relevant persons/entities to sign the current agreement and receive the service through the website and to dispose of the relevant sums;

  · Comply with the terms and conditions existing in the agreement and rules of the site usage.

  · to submit the information completely and correctly during the cooperation in order to use our service;

  · protect the copyrights, do not copy or distribute the information existing on the site partially or fully for any reasons or by any type;

  · Protect the safety and confidentiality of your own account safety, do not disclose the safety account of your page to the third persons, in order to protect your confidentiality.

  · Not implement such actions, which considers to obtain the personal or confidential information, account safety codes of other user(s), and to manage the personal pages of other user(s).

  · not identify yourself as another user, not use the personal data and the page of another user;

  · not implement such actions, which threatens the proper operating the website or service functionality;

  · Not implement such actions, which are prohibited according to the relevant legislation or by the terms and conditions of this agreement.

  2. Registration

  · to purchase the product is available on the site based on the order (after registration)

  · in the case of registration, you are obliged to submit only correct and complete information to be registered and you must update the information if it changes. When you register, you will receive the individual right to log in the system (with your name, personal ID number, password etc.). Authorization on the website and using its services through your account is not allowed for any other individual person and legal entity. You are responsible to avoid such unauthorized access. Individual persons and legal entities, you are not entitled to register for open the account. Neither are you entitled to order any of such persons/entities to use your account instead of you.

  3. Terms on getting services and using the website

  Getting services

  Getting our services is available through our website in Tbilisi (in exceptional cases at the surrounding territory of Tbilisi). We reserve the right not to confirm or restrict getting our services in another way, solely under our discretion.

  Restriction on use the website

  The information on the website may be modified or removed without any previous notification. We do not ensure that the services given by the website will be operated without errors or failures. The illegal service is not available on our website. In addition, you are restricted from the unauthorized login, improper use of the password, or improper access to the information existing on the website. You agree, that we are entitled to disclose or to transfer the information accepted from you at the website to: 1. any employees of our company and authorized representatives; 2. any other person or organization in the case of your consent; 3. relevant person or body according to the circumstances envisaged by the legislation on the obligation to transfer the information. Using this website or submitting the information by you at this website is considered as the consent to transfer this information.

  Responsibility limit

  We are not responsible and obliged to give any type of warranties or conditions relating to this website: including on other software for login the website and on other such problems, which may encounter for reasons beyond our control.

  Also, please consider, that log in the website is not available, is restricted or failure, there is the possibility not to get the service and online payment may be declined. To avoid the inconvenience situation you must to refrain from using the website. In the event, despite the mentioned circumstances you anyway continue to use the website, you will solely be liable on all caused results and risks.

  4. Information about the user and terms of using it

  We collect two types of information about our user: Personal identification information and non-personal identification information.

  The personal identification information. Personal identification information is the information through which the specific user is identified. We are entitled to ask you submit the certain information (as your name and surname, personal ID number, e-mail address, address and etc.), when you engage in any action via our website, for instance to purchase the product from us. During payment of the product price, we may ask you to submit the number of your card, expiration date, authentication code or other necessary information. This data is not stored at our website, because the payment is being conducted from the secured page of our partner bank institution. Due this fact, we do not have the access to the information of your card.

  The information submitted by you may be used by us for the following tasks:

  · to process your order;

  · to conduct the service;

  · in order to improve the service in the general base;

  · to manage the website;

  · Or to contact you and to transfer such information, which may be interesting for you.

  Non-personal identification information. Non-personal identification information is the information, which do not identify the specific user. This type information may contain the type of such browser, which you are using and your internet protocol „IP" address. We or/and the third persons of service providers and promoting persons authorized by us are entitled to get this information automatically when you are on the website.

  Disclosure of the non-personal identification information

  Please, be warned, that we are entitled to disclose or transfer the non-personal identification information to our partners. All above mentioned is intended to improve the service for you.

  Update and modification of the information

  You are entitled to modify your personal identification information on the website by log in the relevant section of your account. You are entitled to request deleting the information on your own account. However, we are tracking the old transactions, you will not be able to delete the information, which means already implemented old transaction on the webpage. In order to reserve the information, we are entitled to delete your information completely. Your card information is not stored on our website, but it is secured on the protected page, which is provided and managed by our partner bank institution. This institution does have the policy of protection the information, which is beyond of our control.

  5. Online purchases – Procedure of purchase

  Receiving of order is being done every day in the different periods for the individual persons and legal entities.

  According to the schedule presented on the banners of the site

  You must select the wished product for online purchase and put in the virtual bag;

  For simple search, write the word in the “search” field;

  Please, consider the order limits indicated at the site banners for individual persons and legal entities as well;

  6. Payment

  The payment may be implemented by the following practice:

  1. At the moment of delivery cash payment or via wire transfer (by using of post terminals or cash register; For both: for companies and for individuals)

  2. in advance online payment by using the card at the moment of purchase, in this case you will be able to pay on our site by any electronic cart of MasterCard. Let us remind you, that your personal bank data is being entered directly at the website of the bank institution, in order to ensure the data protection and safety. (For both: for companies and for individuals)

  3. Pre-payment of the order price on our account via bank, or online banking. (For both: for companies and for individuals)

  4. Only organizations, Individual entrepreneurs, companies, small entrepreneurs: in case of additional contract payment form with our company within the payment period by the contract or in the absence of additional contract on the second day after delivery of the product. (This form of payment applies only to organizations, Individual entrepreneurs, companies, small entrepreneurs)

  7. Delivery-acceptance

  Delivery of the ordered products is being implemented on the next day of the order from 11:00 am-16:00 pm.

  Delivery is being implemented from Monday-Sunday.

  Terms of cancellation the order:

  Cancellation the order possible only on the day of order until 09:00 pm. only upon agreement with us. Based on a text message sent to our email (sales@eurofarm.ge)

  In addition, the order can canceled at the time of receipt of the products in the case of discontent with its quality. You must call to our contact number: 577 300 440 immediately at the moment of receiving the and the return of products must agree with us.

  In case of delayed the information the order not be canceled and the loss will not be reimbursed.

  If the order canceled and you have paid the amount in advance, the amount will be refunded to your account within 1 or 2 business days. If the bank does not have technical error independent of us. In this case, please contact our partner bank. (TBC)

  8. Confidentiality

  Personal bank data of users are being entered directly at the website of the bank institution, due to this fact, the data protection and safety is completely ensured. Your confidentiality is protected .

  Feel free contact us:

  · e-mail: sales@eurofarm.ge

  · Mobile phone: 577 300 440 , 555 300 301